Qëllimi

Qëllimi i fondacionit është të inkurajojë bankat dhe institucionet financiare jobankare (NBFI) të ofrojnë shërbime financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në sektorë të ndryshëm ekonomikë, përfshirë bujqësinë, dhe sektorët e lidhur me të, mbi baza të qëndrueshme, për tu mundësuar atyre të krijojnë vende të reja pune, të rriten dhe të bëhen më konkurruese në treg.

Për të arritur këtë objektiv, ADGF lidh marrëveshje partneriteti me institucione financiare dhe siguron garanci të pjesshme që mbulon rrezikun e kredisë të lidhur me kreditë fillestare apo të zgjeruara rishtazi, për:

  • Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (MSME) në sektorin agro specifikisht, zonat rurale në përgjithësi, dhe MSME në sektorë të tjerë të ekonomisë.
  • NBFI-të për kreditim të MSME-ve në sektorin agro specifikisht dhe zonat rurale në përgjithësi.
Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.