Zhvillimi i Kapaciteteve Njerëzore

ADGF siguron trajnime për stafin e institucioneve partnere, me qëllim të rritjes së aftësive dhe ekspertizës së tyre bazë për të ofruar shërbime financiare në zonat rurale.

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2020. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e Fibank

Date:
14 – 15 Tetor 2020

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2020. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

 

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e OTP

 

Datë: 13 Tetor 2020

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse
 
Në partneritet me
MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2020. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj
 

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e Fondit Besa

 

Datë: 7 Tetor 2020

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse
 

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2020. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Datë: 6 Tetor 2020

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse
 

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2019. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e FED Invest

Date: 22 Tetor 2019

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2019. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e NOA

Datë: 19 Tetor 2019

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2019. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e Credins Bank

Datë: 17 Tetor 2019

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse

Në partneritet me MACS, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për PFI-të në RE/EE dhe rritjen e ndërgjegjësimit, të cilat u kryen në Tetor 2019. Këto trajnime u zhvilluan nga një konsulent vendor (Z. Agron Saliu) dhe, përveç prezantimit dhe identifikimit të masave dhe projekteve të pranueshme, përfshinin ndërgjegjësimin dhe promovimin/komponentët e marketingut si identifikimi i projekteve të pranueshme për klientët ekzistues, sigurimin e klientëve/projekteve të reja, nxitjen e financimit të RE/EE etj.

Trajnim: Huaja e garantuar nga ADGF për reduktimin e GHG (Efektit Serë)

RE/EE Trajnim për stafin e BKT

Datë: 15 Tetor 2019

Temat e trajtuara:

 • Ndryshimet klimatike
 • Teknologjitë RE/EE
 • Procedurat e kredisë rrjedhëse

MACS ofroi trajnime në eSave për stafin e ADGF. Ky trajnim u realizua në Shtator 2019, në ambientet e ADGF në Tiranë. Trajnimi u krye nga një konsulente ndërkombëtare dhe trajnere me përvojë në eSave (Znj. Valentina Matkovic).

MACS i ofroi stafit të ADGF dokumentacionin e eSave, udhëzuesit e përdoruesit dhe video tutorialet për eSave dhe gjithashtu do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme dhe shërbime ndihmëse gjatë periudhës së kontratës ose deri në disbursimin e plotë të fondeve. Shërbimet e mbështetjes dhe ndihmës do të përfshijnë, ndër të tjera, administrimin e llogarive, mbështetjen në përdorimin e eSave, përgjigjen ndaj pyetjeve në lidhje me përshtatshmërinë e matjeve, identifikimin e projekteve të mundshme RE/EE etj.

Trajnim: Trajnimi eSave për stafin e ADGF

Datë: 19 Shtator 2019

Temat e trajtuara:

 • Kreditë për reduktimin e GHG (Efektit Serë): kushtet për financim
 • eSave: Përmbledhje e përgjithshme e programit
 • Kontrolli i përshtatshmërisë për kreditë e garantuara të ADGF për reduktimin e GHG
 • Rrjedha e kredisë
 • Masat standarde që mund të financohen
 • Masat jo-standarde që mund të financohen
 • Demonstrim online i programit eSave

Në partneritet me një agronom dhe huadhënës të agrobiznesit, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për oficerët e kredisë së bankave dhe institucioneve jo-bankare në fusha të lidhura drejtpërdrejt me huadhënien bujqësore me tema që variojnë nga analiza financiare dhe procesimi deri te analiza e zinxhirit të vlerës, analiza e marzhit bruto, vlerësimi i projektit bujqësor, prodhimi i bulmetit, serrat, perimet në sera, menaxhimi i riskut, ruajtja dhe monitorimi, blegtoria, etj. Gjatë viteve 2016 dhe 2017, ADGF në mënyrë të suksesshme arriti të trajnonte mbi 500 oficerë dhe menaxherë kredie.

Temat:

 • Analiza e Zinxhirit të Vlerës
 • Analiza e Riskut
 • Procesimi i Kredisë

Në partneritet me një agronom dhe huadhënës të agrobiznesit, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për oficerët e kredisë së bankave dhe institucioneve jo-bankare në fusha të lidhura drejtpërdrejt me huadhënien bujqësore me tema që variojnë nga analiza financiare dhe procesimi deri te analiza e zinxhirit të vlerës, analiza e marzhit bruto, vlerësimi i projektit bujqësor, prodhimi i bulmetit, serrat, perimet në sera, menaxhimi i riskut, ruajtja dhe monitorimi, blegtoria, etj. Gjatë viteve 2016 dhe 2017, ADGF në mënyrë të suksesshme arriti të trajnonte mbi 500 oficerë dhe menaxherë kredie.

Temat:

 • Analiza e Zinxhirit të Vlerës
 • Analiza e Riskut
 • Procesimi i Kredisë

Në partneritet me një agronom dhe huadhënës të agrobiznesit, ADGF projektoi, zhvilloi dhe ofroi kurse trajnimi për oficerët e kredisë së bankave dhe institucioneve jo-bankare në fusha të lidhura drejtpërdrejt me huadhënien bujqësore me tema që variojnë nga analiza financiare dhe procesimi deri te analiza e zinxhirit të vlerës, analiza e marzhit bruto, vlerësimi i projektit bujqësor, prodhimi i bulmetit, serrat, perimet në sera, menaxhimi i riskut, ruajtja dhe monitorimi, blegtoria, etj. Gjatë viteve 2016 dhe 2017, ADGF në mënyrë të suksesshme arriti të trajnonte mbi 500 oficerë dhe menaxherë kredie.

Temat:

 • Përzgjedhja/Formati SME
 • Perimet në fushë dhe në serë
 • Ditari
 • Ruajtja dhe monitorimi
Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.