Institucionet Financiare Jo-Bankare mund të përdorin kredi tregtare të garantuara për shtrirjen e huave për klientët e tyre MSME në sektorin bujqësor dhe zonat rurale me nevoja financiare për investime në efikasitetin e energjisë ose energjinë e rinovueshme dhe kreditë për aktivitetet që krijojnë të ardhura, duke gjeneruar fluks të mjaftueshëm te ardhurash për të mbuluar ripagimin e borxhit.

 

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.