Garancia për COVID

Klientët ekzistues ose të rinj të bankës që përballen me probleme të fluksit të parasë që lidhen VETËM me situatën e krijuar për shkak të masave të detyrueshme kundër COVID-19 dhe që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Ndarja e rrezikut ( vetëm për principalin ):
  • 70% e riskut e marrë përsipër nga ADGF për klientët e rinj të Bankës.
 • Shuma maksimale e kredisë 500,000 Euro (ose ekuivalenti në Lek)
 • Monedha: Lek (monedha të tjera vetëm në raste të veçanta)
 • Kredi:
  • Vetëm kredi të reja;
  • Jo rifinancim ose ristrukturim të kredive ekzistuese.
 • Në rast të kredive për huamarrësit ekzistues, cilësia e kredisë duhet të klasifikohet si normale.
 • Kreditë Paralele për bizneset huamarrëse lejohen në rast se shuma ekzistuese e kredisë është shlyer pa vonesa:
 • Llojet e kredisë: kredi për kapital punues dhe overdraft ( kredi për investime )
 • Afati:
  1. Për kreditë për kapital punues: maksimumi 36 muaj;
  2. Për overdraft: maksimumi 12 muaj;
  3. Për kreditë për investime: maksimumi 84 muaj;
 • Shuma maksimale e kredive të huamarrësit: të mos kalojë 1,000,000 Euro (ose ekuivalenti në Lek)
 
 
Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.