Misioni

Misioni i ADGF është të sigurojë qasje në financim, me qëllim zgjerimin e shërbimeve financiare në një segment pak të shërbyer të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në bujqësi, tregjet rurale si dhe sektorë të tjerë të ekonomisë, për shkak të mungesës ose pamjaftueshmërisë së kolateralit, për t’iu mundësuar atyre të mbijetojnë ose rimarrin disa aftësi të humbura, duke rezultuar në mbajtjen, krijimin ose ri-krijimin e vendeve të punës.

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.